รายวิชาที่มีอยู่

Course image QS2105-001 วิทยาการอัลกุรอาน 1 Al-Qur'an Science 1
สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (หลักสูตรนานาชาติ)


คำอธิบายรายวิชา

การอ่านอัลกุรอานในชีวิตประจำวัน การท่องจำอายะฮฺต่างๆที่เป็นแหล่งที่มาของหุกมต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมหลักตัจญ์วีดที่ถูกต้อง โดยการท่องจำในซูเราะห์อัลบาเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ ที่ 1- 150 โดยใช้มุศฮัฟอุษมานีย์

Course image ET2408-111 การจัดการเรียนรู้ผ่านอีเลิร์นนิง
สาขาวิชาการศึกษา (ED)

ความหมาย ประเภทและพัฒนาการของการจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง ซอฟท์แวร์สำหรับการจัดการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง ปฏิบัติการติดตั้งระบบและการจัดการเรียนการสอน การติดตามและดูแลผู้เรียน การประเมินผลผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง อิทธิพลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจัดการศึกษา บทบาท แนวโน้ม การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอีเลิร์นนิ่งเพื่อการจัดการศึกษาในอนาคต

Course image ED2401-103 Psychology for teacher จิตวิทยาสำหรับครู
สาขาวิชาการศึกษา (ED)

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการทางจิตวิทยา จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาอิสลาม และจิตวิทยาการให้คำปรึกษา การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพัฒนาการและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การใช้จิตวิทยาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ การประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทัศนะทั่วไปและทัศนะอิสลาม การควบคุมชั้นเรียน การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อให้คำปรึกษา ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ การสร้างวินัยเชิงบวก และทักษะชีวิตที่ดีขึ้น

Course image ED2401-105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ Innovation and Information technology for Learning
สาขาวิชาการศึกษา (ED)

หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการออกแบบ การผลิต การสรรหาหรือคัดสรรสื่อ การเผยแพร่ การประยุกต์ใช้ และประเมินสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ การสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งทรัพยากรเรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ การวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือ การละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน

Course image GE2400-225 General Psychology จิตวิทยาทั่วไป
สาขาวิชาการศึกษา (ED)

GE2400-225
General Psychology จิตวิทยาทั่วไป

หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หน่วยกิต 3 (3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความเป็นมาของวิชาจิตวิทยาสาขาต่าง ๆ สรีระวิทยาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ความเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่าง ๆ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้และทฤษฎีการเรียนรู้เจตคติ เชาว์ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต การมีมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคม จิตวิทยาในอิสลามและจิตวิทยาตามแนวคิดของนักวิชาการอิสลาม เช่น อิมามอัล-ฆอซาลี อิบนุคอลดูน และนักวิชาการอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าใจตนเองและผู้อื่น และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสันติสุขยั่งยืน

Course image ED2401-101 ครูผู้นำความเปลี่ยนแปลง Teacher as Change Agent
สาขาวิชาการศึกษา (ED)

ED2401-101 Teacher as Change Agent ครูผู้นำความเปลี่ยนแปลง หน่วยกิต 3 (3-0-6)

คำอธิบายรายวิชา
        บทบาทหน้าที่ สภาพงานของครู บุคลิกภาพและคุณลักษณะครูที่ดี มาตรฐานวิชาชีพครู ทักษะความเป็นครู ครูต้นแบบ คุณธรรมและจริยธรรม การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จิตสาธารณะ ค่านิยมความเป็นครูและการเป็นพลเมืองที่ดี การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู จิตวิญาณความเป็นครู บทบาทครูและศิษย์ในอิสลามหรือศาสนาที่ตนนับถือ กฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และความเป็นผู้นำทางวิชาการและสร้างนวัตกรรม ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

Course image ED 3401-102 ปรัชญาการศึกษา Educational Philosophy
สาขาวิชาการศึกษา (ED)

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์ละแผนพัฒนาการศึกษาไทย ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาหลักสูตรร่วมสมัยของไทย แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษาและการ วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน


Course image ED3401-101 ความเป็นครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สาขาวิชาการศึกษา (ED)

ความสำคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครูและองค์กรวิชาชีพครู สภาพงานครูคุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง  หลักธรรมมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด รอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีจิตสำนึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เส้นทางความก้าวหน้าและการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์

Course image ET2408-101 การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษามลายูและเทคโนโลยีการศึกษา

คำอธิบายรายวิชา
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบ การประยุกต์ใช้และการประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการค้นคว้า หาข้อมูลจากแหล่งความรู้ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ ผลิต พัฒนา ประยุกต์ใช้และประเมินสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน

Course image วิถีอิสลามสำหรับเด็กปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

แนวคิด หลักการ รูปแบบการจัดการศึกษา การอบรม(ตัรบียะห์)สำหรับเด็กตามหลักคำสอนของอัลกุรอาน อัสสุนนะห์ และแนวคิดของนักปราชญ์มุสลิมด้านการศึกษา สันติภาพ แนวทางสายกลาง และไชฏอนมารร้าย การประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาและการอบมรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน การบูรณาการหลักคำสอนอิสลามในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย แนวการจัดประสบการณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อิสลามศึกษา ความรู้พื้นฐานศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย สิทธิเด็กในอิสลาม

Course image #TEST Basic IT Security (Office Edition )
Open Courses

หลักสูตร อบรม Basic IT Security (Office Edition) เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากร มหาวิทยาลัยฟาฎอนีและบุคคลทั่วไป  เพื่อสามารถนำไปพัฒนา ประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้ ผู้เข้าร่วมอบบรมจะได้เรียนรู้ ความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ การป้องกันข้อมูล พื้นฐานด้านบริหารจัดการ Password การใช้งาน Email และการเข้ารหัสข้อมูลในองค์กร ผู้เข้าร่วมอบบรมสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานที่ตนเองที่รับผิดชอบต่อไป