สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฎอนี

  • เลือก Sign in with Google
  • Login ด้วย Email มหาวิทยาลัย @ftu.ac.th